Maglumatlary çykarmakda wagtyňyzy tygşytlaýan web gözlemek gurallary - Semalt maslahatlary

Önüm sahypaňyzy ösdürýärsiňizmi, programmaňyza durmuş maglumatlary iýmitlerini goşmak üçin köp işleýärsiňizmi ýa-da diňe gözleg üçin maglumatlary çykarmak isleýärsiňizmi, käbir meşhur web gyryş gurallary köp wagt tygşytlap biler we akylly bolup biler. Şol sebäpli wagtyňyzy we güýjüňizi hökman tygşytlaýan iň güýçli we peýdaly dört sany web gurallaryny ara alyp maslahatlaşdyk.

1. Uipath:

“Uipath”, web we iş stoly üçin ekrany döwmek we web döwmek gurallary ýaly dürli awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligini ösdürmäge ýöriteleşendir. Uipath web skraperi programmist däller we kodlaşdyrmaýanlar üçin ideal we ajaýyp çözgüt boldy. Sahypa nawigasiýasy, fleş gazmak we PDF faýly döwmek ýaly umumy web maglumatlary çykarmak kynçylyklaryndan aňsatlyk bilen geçip biler. Diňe maglumatlary gyrmak jadygöýini açmaly we çykarmak isleýän maglumatlaryňyzy görkezmeli. Bu gural bellenilen möhletde öz funksiýasyny ýerine ýetirsin we çykyş hökman ajaýyp bolar. Soonakyn wagtda degişli CSV we Excel resminamalaryny alarsyňyz. Bu programma bilen, anketany doldurmak we nawigasiýa awtomatlaşdyryp bilersiňiz. Bu ýerde size mugt wersiýasynyň çäkli aýratynlyklar bilen gelýändigini aýdaýyn, ýöne premium wersiýasy birneme gymmat we hususy blog eýelerine ýa-da web ussatlaryna laýyk gelmeýär.

2. Import.io:

Import.io bize mugt iş stoly programmasyny hödürleýär we köp sanly web sahypalaryndan maglumatlary sypyrmaga kömek edýär. Bu hyzmat, ähli web sahypalaryna maglumat çeşmesi hökmünde garaýar we ulanyjylary üçin API döredýär. Iberen sahypaňyz öň işlenen bolsa, derrew API alarsyňyz. Otherwiseogsam, “Import.io” 20 sagadyň dowamynda birleşdirijileriň we ekstraktorlaryň kömegi bilen gyryş matrisasyny döretmek prosedurasy bilen bize ýol görkezip biler. Bu hyzmat haýran galdyryjy we ulanmak aňsat, size asla tehniki başarnyk gerek däl. Şeýle-de bolsa, Import.io bir gezek basmak bilen bir web sahypasyndan beýlekisine geçip bilmeýär. Käwagt hasabatlaryňyzy tabşyrmak üçin iki gün gerek bolar.

3. Kimono:

Kimono, maglumatlary çykarmak üçin wagtyňyzy tygşytlamak üçin meşhur we iň oňat web gyryş gurallarynyň biridir. Bu programma, önümlerini hiç hili kodsyz güýçlendirmek isleýän işläp düzüjileriň we programmistleriň arasynda meşhurdyr. Bu guraly taýýarlamagyň oňyn we negatiw mysallaryny berip biljekdigiňiz üçin wagtyňyzy tygşytlar. Mundan başga-da, API islegiňiziň web sahypalary üçin döredildi we maglumatlar islendik görnüşde bellik edilip bilner. Kimono gaty çalt işleýär we bir stockalar we täzelikler hakda maglumat almak üçin ajaýyp. Gynansagam, sahypa nawigasiýalary ýok, bu guralyň size takyk maglumatlary çykarmazdan ozal tälim bermek üçin birnäçe wagt sarp etmeli bolarys.

4. Ekran gyryjy:

Ekran skraperi, nawigasiýa, baha bermek we takyk maglumatlary çykarmak ýaly köp kyn we çylşyrymly meseleleri çözýän başga bir güýçli web skraperi. Bu programma käbir programmirleme endiklerini talap edýär we derrew işe girizilip bilner. Mundan başga-da, proksi goşup, birnäçe minutyň içinde maglumatlaryňyzyň göçürilen nagyşlaryny döredip bilersiňiz. Bu gural JavaScript we HTML bilen işleýär. Şeýle hem, “Citrix” platformasy we beýleki şuňa meňzeş platformalar bilen synap bilersiňiz. Onlyeke-täk tarapy, bu gymmat programma we bu programmany ulanmak üçin esasy ýa-da ösen kodlaşdyrmak endiklerini almaly bolmagyňyz mümkin.

mass gmail